Et revidert budsjett for vekst og velferd

Publisert tirsdag 7. mai 2013

Revidert nasjonalbudsjett 2013 er et klart signal til næringsliv og arbeidstakere om at Arbeiderpartiet vil satse på trygge arbeidsplasser – også utenfor oljeindustrien. Det er en tydelig beskjed særlig til tradisjonell fastlandsindustri om at vi har sett hva dere sliter med, at vi vil satse på dere, og at vi er villige til å ta handle.

Det går godt i norsk økonomi. Veksten i fastlandsøkonomien ligger over gjennomsnittet for de siste 40 årene. Sysselsettingen er høy og økende, og arbeidsledigheten er lav – både historisk og sammenlignet med andre land. Samtidig som det går bra, ser vi en økende todeling i norsk økonomi. Mens aktiviteten vokser sterkt i næringer som leverer til oljevirksomheten, gjør høye kostnader og lavere etterspørsel i eksportmarkedene situasjonen krevende for andre deler av konkurranseutsatt sektor. Derfor gjør vi grep i revidert.

Det viktigste er at vi holder orden i økonomien. Vi følger handlingsregelen, og reduserer oljepengebruken. Så har vi i tillegg lansert to betydelige pakker for næringslivet; vekstpakka og skog/treforedlingspakka. Målet med tiltakene er å stimulere investeringene i fastlandsnæringene og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi.

Vekstpakka består av en betydelig skatteveksling hvor begrensinger i rentefradraget i konsernforhold og økninger i verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom, veksles inn – krone for krone – i redusert selskapsskatt og næringsinntekt, økte startavskrivninger på maskiner og utvidet skattefunnordning. I tillegg justeres petroleumsskattesystemet sånn at oljeselskapene må bære en litt større del av investeringene sin selv. Det kan bidra til helt nødvendig kostnadskontroll.

Vekstpakka, inkludert oljeskatteendringene er samlet sett et kraftfullt grep for arbeidsplasser i Fastlands-Norge. Pakka vil øke lønnsomheten i konkurranseutsatte bedrifter og bidra til å trygge norske arbeidsplasser. Med tiltakene sørger vi for mer gass i de delene av norsk næringsliv som trenger det. Og vi demper statens bidrag til investeringene noe i de deler av næringslivet som går som det suser. Vi tar med dette betydelige grep mot tendensene til todeling i norsk økonomi

Skog- og treforedlingpakka er næringsspesifikk og skreddersydd for en næring som har store utfordringer – men også store muligheter i vårt fylke. Regjeringa har med tiltakene som er lansert gitt et viktig bidrag til videreutvikling av en næring med fremtidspotensial.

Til slutt vil jeg bare henlede oppmerksomheten mot at det i Kommuneproposisjonen i dag, også er varslet at kommunene får mellom 6 og 6,5 milliarder kroner i reell vekst i inntektene neste år. Mellom 5 og 5,5 milliarder kommer som frie inntekter. De nye midlene gjør at kommuner kan prioritere ressursene på en god og effektiv måte, tilpasset lokale behov. Det vil si barnehageplass til de som trenger det, en verdig eldreomsorg og gode skuler. Hver krone til kommunene bidrar til bedre tjenester for innbyggerne. Som betyr velferd for oss alle.

 

 

Ekstraregning: Skattene løper i Høyre og Frp.

Publisert mandag 6. mai 2013

høyreekstraregning frpekstraregningVekstpakken mot todelingen av norsk økonomi som regjeringen la frem søndag, har jevnt over blitt godt mottatt. Men legger du merke til at Høyre og Frp utelukkende snakker om skattelettelsene som befinner og ikke innstrammingene. Som de fleste har fått med seg, inneholder pakken flere skattelementer som trekker i ulik retning men som samlet går i null. Vi har med andre ord finansiert skattelettelsene våre. Det har ikke Høyre og Frp. Og når disse i tillegg kommer på toppen av alt annet de har lovet, er det ikke noen tvil om at skatteregningen begynner å bli stor på Høyresiden.

 

 

 

 

 

Kraftfull vekstpakke for norsk næringsliv

Publisert søndag 5. mai 2013

På årets første sommerdag la regjeringen også frem en nyhet det virkelig skinner av – en kraftfull vekstpakke for norsk næringsliv. Vi tar med dette betydelige grep mot tendensene til todeling i norsk økonomi.

Etter å ha vært tett på arbeidet med denne pakka de siste ukene, er jeg veldig fornøyd med at resultatet er en rekke treffsikre tiltak som retter seg inn mot den delen av næringslivet som rammes hardest av etterdønningene av finanskrisa.

Partene i arbeidslivet har tidligere i år gitt et viktig bidrag til en vekstkraftig norsk økonomi med et moderat lønnsoppgjør. Norges Bank har nedjustert rentebanen og dempet presset på kronekursen. I dag har også regjeringen gjort et ekstra grep for økt konkurransekraft for norsk næringsliv. Slik sikrer vi fortsatt trygg økonomisk styring.

Pakka inneholder skattekutt for næringslivet på fastlandet, samtidig som det strammes inn i petroleumsskattesystemet. Tiltakene stimulerer investeringene i fastlandsnæringene, øker lønnsomheten i konkurranseutsatte bedrifter, og bidrar til å trygge norske arbeidsplasser. Dette er viktige bidrag til mer balansert utvikling i norsk økonomi.

De konkrete tiltakene går som følger:

Skattesatsen for selskaper og personlig næringsdrivende settes ned fra 28 til 27 prosent. Samlet styrker dette bedriftene med om lag 3 milliarder kroner.

Vi tetter skattehull og begrenser uønskede tilpasninger ved å begrense rentefradrag i konsernforhold. Det vil øke skatteinntektene i størrelsesorden 3 milliarder kroner.

Det innføres en startavskrivning på 10 prosent for driftsmidler i saldogruppe d), maskiner mv. Avskrivningen blir med dette 30 prosent første året. Det styrker bedriftene med om lag 400 millioner kroner.

Skattefunn-ordningen forbedres med 100 millioner kroner. Målet er å utløse mer innovasjon i næringslivet, og styrke forskningsmiljøene.

Skattefavorisering i formuesskatten av næringseiendom og sekundærboliger reduseres. Det kan bidra til å kanalisere kapital til næringsvirksomhet og dessuten dempe prisutviklingen i boligmarkedet noe. Skatteøkningen er på om lag 500 millioner kroner.

Skatteendringene for fastlandsøkonomien understøttes av endringer i petroleumsskattesystemet. Satsen i friinntekten i petroleumsskatten fra 7,5 prosent til 5,5prosent. Den samlede friinntekten reduseres dermed fra 30 prosent til 22 prosent. Endringene vil stimulere til større kostnadsbevissthet i petroleumssektoren, og legger mer av risikoen for overskridelser på selskapene. Det kan dempe presstendensene og kostnadsøkningen som et høyt aktivitetsnivå i petroleumssektoren skaper.

Med tiltakene samlet gir vi mer gass i de delene av norsk næringsliv som trenger det. Og vi demper statens bidrag til investeringene noe i de deler av næringslivet som går som det suser. Målet med tiltakene er å stimulere investeringene i fastlandsnæringene og bidra til en mer balansert utvikling i norsk økonomi. Og tiltakene er fullfinansiert. Krone for krone. I god Arbeiderparti-ånd.

Informasjon

Jeg heter Torgeir Micaelsen (37) og er stortingsrepresentant og helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet på Stortinget. Tidligere leder av finanskomiteen. Hobbysyklist på fritiden.

Med hilsen TorgeirSøk