Frps negative kampanje

Jeg vet ikke om hvor mange ganger jeg har møtt folk fra Frp som fremstiller seg selv som ofre når vi påpeker at Frps politikk ikke henger sammen. Samtidig liker Frp å fremstille det som om de bare snakker om egen politikk, mens de andre partiene rakker ned på Frp. Hvorfor har Frp da brukt sommeren på å dele ut brosjyrer om såkalte rød-grønne løftebrudd? Og hvorfor fortsetter kampanjen på nett i samme negative spor?

I valgbrosjyren som ble presentert tidligere i år skriver Frp: ”I valgkampen skal de rødgrønne igjen gi løfter de ikke holder. Men som eventyrfortellere flest forteller de sjelden det som er sant. (..) Frem til valget vil de fortsette å komme med fagre løfter som går fortere i glemmeboka enn i partiboka – som de også gjorde i forrige valgkamp. I tillegg vil de forsøke å skremme deg med hvor ille det blir hvis Fremskrittspartiet overtar regjeringskontorene. (..) I fire år har de gått fra løftebrudd til løftebrudd. Det er nok nå. Norge trenger fornyelse. Norge trenger FrP i regjering!”

Hvilken del av dette resonnementet det er som handler om Frps politikk er litt uklart.

Frps løpeseddel. Snakk om å være opptatt av andre enn seg sjøl!

Frps løpeseddel. Snakk om å være opptatt av andre enn seg sjøl!

 

Løpeseddelen inneholder en rekke påstander om den rødgrønne regjeringens resultater som er direkte feil. Nedenfor følger fakta om de ulike sakene. Noen fra Frp som føler seg kallet til trekke tilbake valgkamp-løpeseddelen?

Frp skriver: De lovte 10 000 nye hender i eldreomsorgen. KS mener det bare er blitt 4500.

Sannheten: I Soria Moria-erklæringen slår vi fast at: ”I forhold til nivået i 2004 skal antall årsverk i pleie- og omsorgstjenesten økes med 10 000 innen utgangsen av 2009”

Ved siste telling (1.1.2009) var det etablert over 14.000 flere årsverk i pleie- og omsorgssektoren siden 1.1.2006 (KOSTRA). Det betyr at regjeringen har overoppfylt i forhold til de 10 000 nye årsverkene vi lovte i valgkampen i 2005 og i Soria Moria.

Frp skriver: De lovte full barnehagedekning. Løftet er ikke oppfylt.

Sannheten: Lovfestet rett til barnehageplass trer i kraft fra 1. august 2009. Barnehagekartet viser at ved årsskiftet 2008-09 er 91 pst. av kommunene i mål med full barnehagedekning.

2 415 barn som det var søkt om plass til ved hovedopptaket, står fremdeles på venteliste. Tilsvarende tall i 2007 var 3 916 barn. Det er en nedgang på 40 prosent.

Ved årsskiftet vil om lag 260 000 barn ha en barnehageplass. Det er 12 000 flere barn enn på samme tid i fjor. Over 30 000 flere barn har fått barnehageplass på grunn av storsatsingen som er gjennomført i denne regjeringsperioden.

Bare tre kommuner har over 100 barn på ventelistene sine etter hovedopptaket. Dette er de folkerike, høyre/frp-styrte kommunene Oslo, Bergen og Bærum

Frp skriver: De lovte å avskaffe fattigdommen med et pennestrøk. Men har ikke klart det.

Sannheten: I Soria Moria står det at: !Regjeringen vil legge frem en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom».

Regjeringen la sammen med forslaget til statsbudsjett for 2007 fram en Handlingsplan mot fattigdom. Siden regjeringsskiftet er nivået på tiltak rettet mot fattigdom økt med nær 2,9 milliarder kroner.

Regjeringen vektlegger et bredt forebyggende perspektiv, og gjør noe med forhold som bidrar til å skape og opprettholde fattigdom innenfor oppvekstmiljø og utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv og innenfor velferdsordningene. Dette er viktige investeringer i framtiden, hvor avkastningen trolig først vil bli synlig noe fram i tid.

Frp skriver: De lovte å redusere egenandeler på helsetjenester. Egenandelene har økt hvert år siden regjeringen tiltrådte.

Sannheten: I Soria Moria står det at vi vil ”redusere egenandeler på helsetjenester og holde dem på et lavt nivå” og ”ha en gjennomgang av egenandeler med sikte på å skjerme spesielle grupper” Regjeringen har redusert egenandeler og dermed oppfylt dette løftet.

Det såkalte ”tak 2” er redusert fra 3500 til 2500 kroner. Dette er viktig for de som har store utgifter til medisiner. Vi har reversert forslaget om egenbetaling for fysioterapi, og vi har gjennomført tiltak for å redusere legemiddelprisene. Til sammen er egenandelsnivået nå lavere enn i Bondevik II-regjeringens budsjettforlag for 2006.

Frp skriver: De lovte å fjerne korridorpasientene fra norske sykehus. Problemet er like stort som før.

Sannheten: Soria Moria: ”intensivere arbeidet for å fjerne problemet med at pasienter legges på korridor i sykehus.”

Det er stilt krav til alle de regionale helseforetakene om at de skal redusere antallet korridorplasser. Kravet følges opp gjennom helseforetakenes rapportering av nasjonale kvalitetsindikatorer til Helsedirektoratet.

Andel korridorpasienter var 3. tertial 2008 på 1,5 %. Dette er en nedgang på 0,7 % sammenliknet med 3.tertial 2007, og den laveste andelen siden målingen ble innført i 2003.

Samhandlingsreformen vil være et viktig tiltak for å få ned antall korridorpasienter. En mer robust primærhelsetjeneste, med økt fokus på forebygging, samt observasjonssenger og etterbehandlingstilbud til syke eldre, er viktig for å ta korridorpasient-problemet ved roten.

Frp skriver: De lovte å heve straffenivået for voldtekt, drap og grov vold. I forslag til ny straffelov fra regjeringen er dette ikke foreslått.

Sannheten: Dette er direkte løgn. Regjeringen ønsker en betydelig heving av straffenivået for voldtekt og gikk i forslaget til ny straffelov inn for å for å heve minstestraffen for voldtekt til fengsel i minst tre år. For å sikre at straffenivået i voldtektssaker faktisk blir hevet, gis retningslinjer for hva som bør være normalstraffenivå i slike saker.

Regjeringen mener videre at grov vold bør straffes strengere. Erklæringen som ble gitt på Soria Moria følges opp med skjerpet straff for vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, drap og annen grov vold. – I hovedtrekk foreslår vi å skjerpe straffene med en tredjedel. Straffskjerpelsen er særlig er rettet mot uprovosert vold.

Frp skriver: At skattetrykket mellom 2006 og 2009 ikke skulle overstige 2004-nivået. I den perioden har skattetrykket økt med 9,3% årlig (totalt skattetrykk, inkludert rederibeskatningen)

Sannheten: Dette er feil. Vi har ikke brutt skatteløftet, snarere tvert i mot, på grunn av skattetiltakene mot finanskrisa har vi underoppfyllt vårt valgløfte om å øke skattene tilbake til 2004-nivå. Vi har grovt sett vært på 2004-nivå siden 2007-budsjettet, men lettelsene i krisepakken har gjort at vi nå har økt skattene med mindre enn hva vi gikk til valg på. Rederiskatten kan ikke regnes inn i dette regnestykket. Her bare krevde vi inn penger som rederiene skyldte oss. Det var altså ikke snakk om å innføre en ny skatt og kan derfor ikke regnes inn i skatteløftet.

Frp skriver: De lovte å stramme inn på asylstrømmen til Norge. I fjor kom det likevel rekordhøye 14 431 asylsøkere hit til landet

Sannheten: Regjeringen har strammet inn på asyltilstrømningen til Norge. Bakgrunnen for dette er den store økningen i antallet asylsøkere som ikke ville få opphold i Norge som kom i 2008.

I september 2008 ble det vedtatt 13 tiltak for å redusere ankomsten av asylsøkere som ikke ville få opphold i Norge. Norge hadde på dette tidspunktet hatt den største økningen av asylankomster i Europa i 2008, ved siden av Nederland. Per september var det kommet mer enn dobbelt så mange asylsøkere som på samme tid i 2007. 60 % av søkerne fikk avslag.

Status i april 2009 er at det vil komme ca det samme antallet (14.500) som i 2008 også i 2009. Dette var forutsett og tiltakene var laget for å stanse ytterligere økning

Se alle

En kommentar

  1. Hoyyyyyyyyyyyyyyyyy !! Nå skal jeg begynne å kaste egg på raddiser. Hoyyyyyyyyyyy nå er det moro å være nordmann !!

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.