«You cannot have your cake and eat it too» – om Høyre, Sanner og byråkrati

Denne uka har Jan Tore Sanner skrevet blogg. Byråkratiet vokser under Ap sier han. Jeg er svært opptatt av å ha et kritisk lys på byråkratiet flere steder i norsk forvaltning. Likevel er sannheten  at antallet offentlig ansatte relativt til totalt antall ansatte har vært uendret på 30 pst. i perioden 2005-2012. Dette forholdstallet har faktisk vært konstant siden 1992! Internasjonale sammenligninger utarbeidet av Verdensbanken viser også at norsk forvaltning er velfungerende og rangerer blant de beste i verden. I kommunene er Sanners «byråkrater» 22.000 omsorgsarbeiderårsverk, 11.900 barnehageårsverk og 8.500 flere lærerårsverk. I staten er det ingeniører i Veivesenet og Jernbaneverket, saksbehandlere i UDI, stipendiatstillinger i høgskolene og universitetene, ansatte i kriminalomsorgen, helsepersonell i sykehusene og folk på omsorgsentrene i barnevernet. At det blir flere ansatte skyldes med andre ord i hovedsak at vi satser på politi, sykehus, barnevern, vei og bane. Og Sanner må bestemme seg – skal det satses eller kuttes?

Eksempler på «byråkratene» Høyre både vil kutte og satse på:

1. Høyre (Bent Høie – 2010) ville som oss ha raskere saksbehandling i UDI

Vi har ansatt folk til å gjøre nettopp det. I 2005 hadde Utlendingsdirektoratet totalt 729 ansatte, i 2012 var tallet 1025. Antall asylsøkere økte fra omlag 5 400 asylsøkere i 2005 til 17 226 i 2009. I 2011 var antall asylsøkere nede i om lag 9 000 igjen.

2. Høyre (Elisabeth Aspaker – 2007) ville som oss ha styrket politi- og lennsmannsetaten

Vi har ansatt folk til å gjøre nettopp det. Det har vært en økning på 1 909 årsverk i Politi- og påtalemyndigheten fra 2005-2012. Det ble opprettet 460 sivile stillinger i Regjeringens tiltakspakke i 2009. Dette bidro til å frigjøre politiutdannet personell til operativt arbeid. For å øke antall polititjenestemenn har opptaket til Politihøgskolen økt fra 360 i 2005 til 720 i 2010. Det høye opptaket er videreført etter 2010.

3. Høyre (Peter Gitmark – 2010) ville som oss ha nok ressurser til raskere veibygging

Vi har ansatt folk til å gjøre nettopp det. Bemanningsutviklingen i Statens vegvesen har gått opp fra 4 758 i 2005, til 6 365 i 2. tertial 2012. Fra 2005 til 2012 har omsetningen i Statens vegvesen økt fra 26 og 41 mrd. kr (2011-priser med SSBs regnskapsindeks). Dette innebærer en omsetningsøkning på 58 prosent i den perioden som bemanningen har økt med 34 prosent. Planlegger både mer og mer effektivt. Økningen ligger først og fremst på byggherre og planlegging for å klare den store omsetningsøkningen og legge til rette for fortsatt økt omsetting i neste NTP-periode

4. Høyre (Warloe – 2011) ville som oss ha bedre situasjonen for studentene, sikre bedre veiledning og oppfølging i studiet 

Vi har ansatt folk til å gjøre nettopp det. Totalt antall årsverk i UH-sektoren økt med 4 800, eller 18 prosent, i perioden 2004–2011 (finnes ikke tall for 2005). Den største veksten målt i antall årsverk finner vi blant de faglige stillingene, og da i særlig grad stipendiatstillingene.

5. Høyre (Ingjerd Schou – 2010) ville som oss sikre nok jernbanekompetanse og bedre fremdrift på jernbaneprosjekter

Vi har ansatt folk til å gjøre nettopp det. Regjeringen har siden 2005 økt bevilgningene til jernbane kraftig. På jernbaneområdet ble planrammen i NTP 2010-2019 økt med nær 60 prosent sammenliknet med forrige NTP. Planrammen for første 4-årsperiode er overoppfylt med ca 1,4 mrd. kr eller 103,5 %. Antall ansatte har økt med 17 prosent fra 2005 til 2012. Noe annet ville vært rart med tanke på den kraftige økningen i aktiviteten. Økningen i antall ansatte fordeler seg med 119 ansatte i Oslo og 114 i resten av landet. Den største økningen har skjedd i Trøndelag med 31 ansatte, 19 i Buskerud, 12 i Nordland og 11 i Østfold.

6. Høyre (Siri A. Meling – 2011) ville som oss ha raskere saksbehandling i OED

Vi har ansatt folk til å gjøre nettopp det. 2005: 144 stillinger. 2012: 162 stillinger. Fagavdelinger: + 18 ansatte. Adm avd: Uendret. Største delen har styrket arbeidet med energiomlegging samt konsesjonsbehandling – akkurat det Høyre ba om.

7. Høyre ville som oss styrke slepebåtberedskapen

Vi har ansatt folk til å gjøre nettopp det. Kystverket har gått fra 958 til 1088 ansatt, hvor noen av hovedgrepene er at antall loser er økt, oljevernberedskapen er styrket, og det gjennomføres satsing på havnesikring.

8. Høyre ville som oss bedre ansattesituasjonen i kriminalomsorgen (Andre Oktay-Dahl – 2010) –

Vi har ansatt folk til å gjøre nettopp det. Kriminalomsorgen har hatt en økning i antall årsverk 2005-2012 på 648 årsverk (14,8 %). Kapasiteten i kriminalomsorgen er økt betydelig under den nåværende Regjeringen, tilsvarende om lag 880 plasser i perioden fra 2006 til 2012. Det er opprettet 657 nye fengselsplasser. I tillegg har etableringen av straffegjennomføring med elektronisk kontroll gitt 221 plasser.

9. Høyre (Sonja Irene Sjøli – 2007) ville som oss sikre nok ansatte i sykehusene 

Vi har ansatt folk til å gjøre nettopp det. De fire siste årene har helse og sosiale tjenester økt med 6 300 årsverk, hvorav 5 000 er flere årsverk i spesialisthelsetjenesten

10. Høyre (Linda Cathrine Hofstad – 2010 + Olemic Tommesen – 2009) ville som oss forbedre barnevernet

Vi har ansatt folk til å gjøre nettopp det. Vi har fått 500 flere årsverk i det statlige barnevernet siden 2005 – i tillegg til flere hundre stillinger kommunalt. I Bufetat har 40 % flere barn fått hjelp i 2011 sammenlignet med 2005. Hvert år har 6 % flere barn fått hjelp fra det statlige barnevernet. De aller fleste i Bufetat arbeider direkte med barn og unge. I underkant av 3000 årsverk arbeidet i 2011 på institusjoner og omsorgssentre. Det var 261 årsverk på familievernkontor som arbeidet direkte med å hjelpe familier i deres livssituasjon.

 

Se alle

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.